Държавен вестник, брой 45 от 23.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 45 от 23.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 


Брой 45 от 23.05.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията по правни въпроси

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 18.05.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2020 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за регионалното развитие

Министерство на външните работи

УСТАВ на Организацията на обединените нации
СТАТУТ на Международния съд

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
НАРЕДБА № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Із-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-30 от 11.05.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при лечение на дисеминиран лупус еритематодес с болест-модифициращи лекарствени продукти в извънболничната помощ

 

Коментарите са затворени.