Държавен вестник, брой 43 от 16.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 43 от 16.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 43 от 16.05.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 53 за възлагане на кандидата за министър-председател Мария Иванова Габриел да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 11.05.2023 г. за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 11.05.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 12.05.2023 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 12.05.2023 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта

Министерство на здравеопазването
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“
НАРЕДБА № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“

 

Коментарите са затворени.