Държавен вестник, брой 42 от 12.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 42 от 12.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 42 от 12.05.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по конституционни въпроси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по енергетика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по външна политика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по отбрана
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по политиките за българите извън страната
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по туризъм
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка
НАРЕДБА № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка

Поправки

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

 

Коментарите са затворени.