Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 40 от 05.05.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 25.04.2023 г. по конституционно дело № 18 от 2022 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5 от 27.04.2023 г. по конституционно дело № 6 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 28.04.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 02.05.2023 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 на МС от 15.03.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН правилник на Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 на МС от 22.03.2023 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Министерство на транспорта и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
НАРЕДБА № 6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
НАРЕДБА № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
НАРЕДБА № 6 от 7.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол
НАРЕДБА № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол
НАРЕДБА № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

 

Коментарите са затворени.