Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Мерки във връзка с наследственото право

 Международни одиторски стандарти – докладване по финансови отчети; Данък върху добавената стойност – Квалифициране като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“; Данъчнозадължено лице, действащо от свое име, но за сметка на другиго — Доставчик на услуги, извършвани по електронен път; Данъчно облагане на общините за дейностите или сделките, с които те се ангажират като държавни органи – Понятия „икономическа дейност“ и доставка извършена „възмездно“; Европейска заповед за запор на банкови сметки — Условия за издаване

Данъчна политика

 1. Данък наследство в правото на Европейския съюз. Наследяване съгласно Регламент (ЕС) № 650/2012 (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Мерки във връзка с наследственото право — Изявление за отказ от наследство, направено от наследник пред съда на държавата членка по обичайното му местопребиваване — Последващо вписване на това изявление по искане на друг наследник в регистъра на друга държава членка
 2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Община, която организира развитието на енергията от възобновяеми енергийни източници на нейната територия в полза на жителите на тази община, които са собственици на недвижими имоти и са заявили желание да бъдат оборудвани със системи за енергия от възобновяеми източници — Собствено участие от тези лица в размер на 25 % от разходи, които подлежат на субсидиране, без възможност да се превиши максималният размер, договорен между общината и заинтересованият собственик; Липса на данъчно облагане на общините за дейностите или сделките, с които те се ангажират като държавни органи – Понятия „икономическа дейност“ и доставка извършена „възмездно“
 3. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Изпълнителни правомощия на Съвета на Европейския съюз — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчнозадължено лице, действащо от свое име, но за сметка на другиго — Доставчик на услуги, извършвани по електронен път
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност – Зарядни точки за електрически превозни средства – Предоставяне на достъп до интерфейса, предназначен за зареждане на електрически превозни средства, доставка на нужната електроенергия и осигуряване на техническа помощ и информационни услуги – Квалифициране като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“ – Понятие „доставка на стоки“ и „доставка на услуги“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Конкуренция — Вертикални ограничения на конкуренцията — Обвързващо действие на окончателните решения на националните органи за защита на конкуренцията, с които се установява нарушение на правилата на конкурентното право — Приложение ratione temporis и ratione materiae — Искове за обезщетение за вреди и за обявяване на нищожност за нарушения на разпоредбите на правото на Съюза в областта на конкуренцията

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за групово застраховане – Критерии за преценка на неравноправността на договорна клауза – Изискване за прозрачност – Трайна инвалидност на потребителя – Задължение за информиране — Несъобщаване на клауза за ограничаване или изключване на покритието на застрахования риск
 2. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Право на пряк иск — Обхват – Определяне на размера на обезщетението — Хипотетични разходи — Възможност за обуславяне на плащането на обезщетението от определени условия – Продажба на превозното средство
 3. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки — Условия за издаване на такава заповед — Съдебно решение, с което длъжникът се осъжда да заплати имуществена санкция в случай на неизпълнение на разпореждане за преустановяване на действия — Понятия „съдебно решение“ и „съдебно решение, … чрез което от длъжника се изисква да изплати сумата по вземането“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

 

Коментарите са затворени.