Нова Европейска финансова практика – април 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

дело С-25/21 от 20 април 2023 година

Конкуренция — Вертикални ограничения на конкуренцията — Обвързващо действие на окончателните решения на националните органи за защита на конкуренцията, с които се установява нарушение на правилата на конкурентното право — Приложение ratione temporis и ratione materiae — Искове за обезщетение за вреди и за обявяване на нищожност за нарушения на разпоредбите на правото на Съюза в областта на конкуренцията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на правилата за конкуренция на Съюза от страна на частноправни субекти. Иск за установяване на нищожност. Иск за обезщетение за вреди. Доказателствена сила на решение на национален орган за защита на конкуренцията в производството по иск за установяване на нищожност и в производството по иск за обезщетение за вреди. Процесуална автономия на държавите членки. Принципи на ефективност и на правна сигурност. Нарушение на конкурентното право, констатирано в решение на национален орган за защита на конкуренцията, срещу което е подадена жалба за отмяна пред компетентните национални съдилища, но което е станало окончателно, след като е потвърдено от тези съдилища, трябва да се счита за установено от ищеца.

Спор във връзка с искове за обявяване на недействителност на договори, както и за обезщетение за вредите, които се твърди, че са причинени от тези договори.

дело С-263/22 от 20 април 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за групово застраховане – Критерии за преценка на неравноправността на договорна клауза – Изискване за прозрачност – Трайна инвалидност на потребителя – Задължение за информиране — Несъобщаване на клауза за ограничаване или изключване на покритието на застрахования риск

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Потребител трябва винаги да има възможност преди сключването на договор да се запознае с всички съдържащи се в него клаузи. Застрахователен договор, сключен между банка в качеството й на притежател на полица и застрахователно дружество. Когато клауза от застрахователен договор относно изключването или ограничаването на покритието на застрахования риск, с която съответният потребител не е могъл да се запознае преди сключването на договора, е квалифицирана като неравноправна от националния съд, този съд трябва да я остави без приложение.

Спор между застрахователно дружество и потребителката LP по повод отказа на първото да плати вноските по договор за кредит вследствие на трайна инвалидност на LP в качеството й на застраховано лице, поради твърдяната нищожност или неприложимост на застрахователния договор.

дело С-282/22 от 20 април 2023 година

Данък върху добавената стойност – Зарядни точки за електрически превозни средства – Предоставяне на достъп до интерфейса, предназначен за зареждане на електрически превозни средства, доставка на нужната електроенергия и осигуряване на техническа помощ и информационни услуги – Квалифициране като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“ – Понятие „доставка на стоки“ и „доставка на услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчни въпроси. Представлява доставка на стоки единната комплексна доставка, състояща се от:

предоставяне на достъп до зарядния интерфейс за електрически превозни средства; осигуряване на поток електроенергия със съответно адаптирани параметри до акумулаторите; оказване на необходимата на съответните ползватели техническа помощ; и предоставяне на достъп до информационни приложения, с които съответният ползвател може да резервира конектор, да прави справки с историята на сделките и да купува кредити, внасяни в цифров портфейл.

Спор по повод на искане за отмяна на писмени указания.

дело С-291/21 от 20 април 2023 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки — Условия за издаване на такава заповед — Съдебно решение, с което длъжникът се осъжда да заплати имуществена санкция в случай на неизпълнение на разпореждане за преустановяване на действия — Понятия „съдебно решение“ и „съдебно решение, … чрез което от длъжника се изисква да изплати сумата по вземането“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Условия за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки в зависимост от това дали кредиторът вече е получил, или все още не е получил акт, който изисква длъжникът да изплати сумата по вземането на кредитора в държавата членка по произход. Съдебно решение, с което длъжник е осъден да заплати имуществена санкция в случай на бъдещо неизпълнение на разпореждане за преустановяване на действия и с което следователно не се определя окончателно размерът на тази имуществена санкция.

Понятия „съдебно решение“ и „съдебно решение, … чрез което от длъжника се изисква да изплати сумата по вземането“.

Производство, образувано за изпълнение посредством европейска заповед за запор на банкови сметки на съдебно решение, с което се разпорежда плащането на имуществена санкция в случай на неизпълнение на разпореждането за преустановяване на определени действия.

 

Коментарите са затворени.