Полезно в ДВ (бр. 24 от 17.03.2023 г.)

В брой 24 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № H-1 от 9 март 2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации.

С наредбата се определят редът и критериите за признаване на организациите за защита правата на пациентите за предста­вителни организации, редът за установяване на представителността на орга­низациите на всеки три години след призна­ването им за представителни, както и редът за извършване на проверки за съответствие на представителните организации с изискванията на Закона за здравето.

Организациите за защита правата на пациентите са сдружения с нестопанска цел, създадени за осъществяване на обществе­нополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

В наредбата са определени няколко основни направления на дейности, участието в които доказва не само физическото съществуване на областните структури, но и реалния им принос в защитата на интересите на пациентите.

В новия брой на ДВ се изменя На­редба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.

С измененията се въвеждат актуализирани изисквания към статистическата отчетност, приложима за лизинговите дружества, дружествата, специализирани в кредитиране и дружествата за секюритизация.

Промените са свързани основно с разширяване на броя събирани балансови показатели и добавянето на нови характеристики според техния географски и секторен обхват.

С цел намаляване тежестта на докладване на отчетните единици, отпадат и част от събираните досега показатели относно разпределението на кредитите на сектор Нефинансови предприятия според икономическата дейност на кредитополучателя. Същите ще бъдат събирани в рамките на отчетността за подробни данни за кредитите и кредитния риск.

В този брой е обнародван и Правилникът за устройството и дейността на Националния военноисторически музей.

Новият правилник цели оптимизация на организационната структура на Музея и функционалните характеристики на структурните му звена чрез прецизиране на техните функции, в рамките на утвърдената му щатна численост и бюджет. Насочен е към повишаване ефективността на дейността на Музея в специфичните му и приоритетни области на дейност, при постигане на пълно съответствие с приложимото законодателство в областта на музейното дело. Това създава необходимост от оптимизиране на организацията на структурните звена за осъществяване на функциите на НВИМ, от създаване на още една длъжност „заместник-директор“, който да подпомага директора на музея при осъществяване на неговите правомощия, както и укрепване на административния капацитет.

Преразгледани и детайлизирани са функциите и отговорностите на териториалните структури – филиали на НВИМ, съобразно техния статут на звена към Музея и функционалната им зависимост от същия.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.