Полезно в ДВ (бр. 22 от 10.03.2023 г.)

В брой 22 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност.

С редакцията в текста се цели улесняване на процеса по предаване на задържано лице на полицейските органи, както и запознаването на всяко лице от охранителния състав с документите, касаещи извършването на вида дейност и действията на служителите да е преди първото изпълнение на дейностите по конкретното направление.

Като резултат от направените изменения и допълнения се очаква да се постигне съответствие със съществуващата законова уредба и прецизност на нормите.

 В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Правилникът за устройството и дейността на Военномедицинската академия.

С промените в този акт се цели привеждане на статута на МБАЛ-София, ВМА, с изискванията на Закона за лечебните заведения, действащите медицински стандарти и издадените удостоверения.

Във връзка със създаването през 2022 г. на възможности за извършване на нови медицински дейности, свързани с трансплантация на бъбреци, „Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, „Клиника „Обща урология“ и Клиника „Нефрология“ в Многопрофилна болница за активно лечение – София в структурата на ВМА (МБАЛ-София, ВМА) придобиват компетентност и ще работят и в изпълнение на Медицински стандарт „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“, утвърден с Наредба № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки на министъра на здравеопазването. В МБАЛ-София, ВМА, са осигурени необходимите медицински специалисти, технически изправна апаратура и техника, които се изискват в цитирания стандарт.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.