Полезно в ДВ (бр. 21 от 07.03. 2023 г.)

В брой 21 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за финансов принос между Република Бъл­гария и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU.

Споразумението по програмата за InvestEU предвижда предоставяне на финансов принос, който включва част от ресурсите, предвидени за България от фондовете при споделено управление (във връзка с одобрения ресурс по Споразумението за партньорство, одобрено с решение на ЕК C (2022)4607 от 6 юли 2022), съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, за провизиране на Гаранцията от ЕС, както и суми, предоставени по линия на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета по Плана за възстановяване и устойчивост, одобрен с Решение за изпълнение на Съвета от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT).

Съгласно разпоредбата на член 18, ал. 1 Споразумението за InvestEU се урежда и тълкува в съответствие с правото на Европейския съюз, допълнено при необходимост от Люксембургското право, а според член 18, ал. 2 от него спорове, възникнали между Страните във връзка със законосъобразността, валидността, тълкуването или изпълнението на Споразумението за финансов принос, се отнасят изключително до юрисдик­цията на Съда на Европейския съюз в съответствие с член 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В текущия брой на ДВ се допълва Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за прие­мане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести.

Причините за промяната в Наредба № 5 са свързани с допълване на терапията за лечение на болести на ретината и стъкловидното тяло, в частност макулна дегенерация, свързана с възрастта и макулен едем.

С направените допълнения се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия и допълване на терапията за лечение на макулна дегенерация, свързана с възрастта и на макулен едем, с включването на лекарствения продукт с INN Faricimab.

Коментарите са затворени.