Полезно в ДВ (бр. 20 от 03.03.2023 г.)

В извънредния брой 20 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 2 от 28 февруари 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С новата наредба се създава опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на тези малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така ще се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси и ще се осигури стабилност на предприятията, като се обезпечи тяхната ликвидност и жизненоспособност.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2022 г. за прилага­не на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прецизират се действащи разпоредби от наредбата като се създава правна уредба за предоставяне на подпомагане и на други засегнати земеделски стопани, а именно такива, които отглеждат пчелни семейства или малини или ягоди – оранжерийно производство.

С изменението на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Наредба № 7 от 20215 г. за прилагане на мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се цели да се създаде яснота в правната уредба относно прилагането на намаленията и отказите при установено неспазване при изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Коментарите са затворени.