Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Принадлежащо на трето лице имущество, отнето в хода на административнонаказателно производство

Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО; Принципи на данъчен неутралитет, ефективност и пропорционалност; Отговорност на доставчика на платежни услуги в случай на неразрешени трансакции; Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари- Понятие „движение на капитали“ и „ограничение“

 Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Освобождаване от ДДС – Освобождаване на застрахователните и презастрахователните сделки – Освобождаване на доставките на стоки, използвани единствено за освободена дейност – Препродажба на претърпели произшествие превозни средства, придобити от застраховани лица – Принцип на данъчна неутралност – Понятия „застрахователни сделки“ и „свързаните със застрахователни сделки услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“
 2. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания на вътреобщностни сделки — Срок за представяне на доказателства — Принципи на данъчен неутралитет, ефективност и пропорционалност
 3. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Доставка на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя преди първото обитаване — Липса на разпоредби във вътрешното право, предвиждащи подробните правила за прилагането на критерия, свързан с първото обитаване — Случаи на освобождаване — Доставка, след преобразуване, на сграда, която е била обитавана за първи път преди преобразуването — Национална административна доктрина, която приравнява съществено преобразуваните сгради на нови сгради — Понятие „преобразуване на сграда“
 4. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Митнически кодекс на Съюза – Правни средства за защита – Митническа контрабанда – Принадлежащо на трето лице имущество, отнето в хода на административнонаказателно производство – Национално законодателство, което изключва третото лице от категорията на лицата, оправомощени да обжалват наказателното постановление, с което се разпорежда отнемането

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 3. Заявление за изискване на формуляр S041
 4. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз – Прекратяване на договор за търговско представителство — Право на обезщетение на търговския представител — Оправдано обезщетение — Комисиона за бъдещи сделки — Нови клиенти, които търговският представител е привлякъл — Съществуващи клиенти, с които търговският представител значително е увеличил обема на търговията — Еднократна комисиона — Понятие „комисионата, изгубена от търговския представител“
 5. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Организация на работното време — Междудневна и междуседмична почивка — Национална правна уредба, която предвижда минимална продължителност на междуседмичната почивка от четиридесет и два часа — Задължение за предоставяне на междудневна почивка — Условия за предоставяне — Понятие „междуседмична почивка“
 6. Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

  1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Емисии на замърсители – Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ – Защита на интересите на отделния купувач на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство – Право на обезщетение за вреди, основано на деликтната отговорност на производителя на това превозно средство – Начин за изчисляване на обезщетението за вреди – Принцип на ефективност
  2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Национална мярка, която задължава кредитна институция да прекрати деловите взаимоотношения или вече да не установява такива взаимоотношения с лица, които не са граждани на съответната държава – Ограничаване – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Пропорционалност – Понятие „движение на капитали“ и „ограничение“
  3. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Платежни услуги във вътрешния пазар – Информация, предоставяна на платеца след получаване на платежното нареждане – Отговорност на доставчика на платежни услуги в случай на неразрешени трансакции – Задължение на този доставчик да възстанови на платеца сумата на неразрешените трансакции – Задължение на посочения доставчик да предостави на платеца информация, свързана със съответния получател – Понятие „получател“
  4. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута — Запазване на договора без неравноправни клаузи — Воля на потребителя договорът да бъде обявен за недействителен — Правомощия и задължения на националния съд
  5. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Компетентност при потребителски договори — Поведение на лицето, което претендира качеството потребител, което може да създаде впечатление у другата страна по договора, че това лице действа с професионална или търговска цел — Понятие “потребител”
 • Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

 

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 • Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

 

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.