Държавен вестник, брой 21 от 07.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 21 от 07.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 21 от 07.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за финансов принос между Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 14.02.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в металургията“

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 5 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести
НАРЕДБА № 5 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1735-НС на ЦИК от 4.03.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.