Държавен вестник, брой 20 от 03.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 20 от 03.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 20 от 03.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 42 за назначаване на Андрей Димитров Техов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република със седалище в Пекин

Министерство на земеделието

НАРЕДБА № 2 от 28.02.2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 3 от 15.11.2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 9 от 14.02.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“
НАРЕДБА № 38 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“

 

Коментарите са затворени.