Полезно в ДВ (бр. 19 от 28.02.2023 г.)

В брой 19 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

С направените промени в Наредба № 10 се създава възможност за ученици, които не могат да се явят на националното външно оценяване защото са в болничен престой или поради карантина, да се използват резултатите от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература и/или математика, проведени в годината на кандидатстване, ако са участвали в тях.

Дава се възможност и на ученици, постигнали високи резултати в обучението по БЕЛ или математика да кандидатстват за места по държавен план-прием, подобаващи на нивото на знанията и уменията им. Създава се възможност за учениците, обучавани в VII клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от балообразуващите учебни предмети, областната комисия за приемане на ученици в VIII клас да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването.

Въвежда се четвърти етап на класиране, като учениците вече ще подреждат желанията си в първи, трети и в четвърти етап.

За участие в трети и в четвърти етап на класиране ще се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и ученици, които не са кандидатствали до момента.

В този брой се изменя и допълва и Устройстве­ният правилник на Държавния авиационен оператор.

С промените се предвижда извършването на услугата от общ икономически интерес – полети за оси­гуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобре­ние, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да се възложи на Държавния авиационен оператор за срок 10 години.

За компенсиране на нетните разходи за извършване на услугата Държавният авиационен оператор ще полу­чава парична сума в размер, равен на прогноз­ната стойност на компенсацията. Размерът на разходите ще се включва в закона за държавния бюджет за съответната година.

Коментарите са затворени.