Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти) – Общи европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2022 г.; Прехвърляне на права върху вземания.  Счетоводна и данъчна практика; Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“

Преюдициално запитване от български съд: Kонтрол върху разходи, финансирани от Европейската общност

Данъчна политика

 1. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение — Договор за създаване на сдружение — Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс — Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка — Принцип на данъчна неутралност — Понятие „данъчнозадължено лице“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. Прехвърляне на права върху вземания.  Счетоводна и данъчна практика – Данък върху добавената стойност – Данъчна основа – Намаляване – Застраховател, който плаща обезщетение на застраховано лице за несъбираеми вземания с включен ДДС – Национална правна уредба, която не допуска намаляване на данъчната основа от застрахователя в качеството му на правоприемник – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на ефективност

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Равно  третиране в областта на заетостта и професиите — Условия за достъп до самостоятелна заетост — Условия за наемане на работа и условия на труд — Забрана на дискриминация, основана на сексуална ориентация — Независим изпълнител, който работи чрез сключване на договор за изработка — Прекратяване и неподновяване на договор — Свобода на избор на страна по договор — Понятия „заетост“, „самостоятелна заетост“ и „занятие“, „условията за достъп до заетост, самостоятелна заетост или упражняване на занятие“, „условия за наемане и условия на труд“ и „уволнение“
 2. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Наличие на договорни отношения между производителя и дистрибуторите – Злоупотреба – Клауза за изключителност – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящо се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договор — Независещи от срока на договора разходи — Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при застраховане, при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език – Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“ – Информация относно естеството и структурирането на застрахователния продукт и свързаните с него рискове – Заблуждаващи типови договори – Правни последици
 2. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.