Нова Европейска финансова практика – февруари 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 01.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-208/21 от 2 февруари 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език – Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“ – Информация относно естеството и структурирането на застрахователния продукт и свързаните с него рискове – Заблуждаващи типови договори – Правни последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители. Заблуждаващо бездействие. Изготвянето от застрахователно предприятие на договор за групова застраховка „Живот“, свързан с дялове в инвестиционен фонд, който не позволява на потребителя, присъединяващ се към този договор по предложение на друго предприятие, титуляр на полицата, да разбере естеството и структурирането на предлагания застрахователен продукт и свързаните с него рискове, може да представлява „нелоялна търговска практика“.

Спор по повод възстановяването на застрахователни премии, платени по договор за групова застраховка „Живот“, свързан с дялове в инвестиционен фонд.

дело С-482/21 от 9 февруари 2023 година

Данък върху добавената стойност – Данъчна основа – Намаляване – Застраховател, който плаща обезщетение на застраховано лице за несъбираеми вземания с включен ДДС – Национална правна уредба, която не допуска намаляване на данъчната основа от застрахователя в качеството му на правоприемник – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципите на пропорционалност, данъчна неутралност и ефективност трябва да се тълкуват, че допускат правна уредба съгласно която намаляване на данъчната основа в случай на неплащане не е приложимо за застраховател, който на основание договор за застраховане на търговски вземания плаща на застраховано лице като обезщетение за неплатено вземане част от сумата за данъчната основа за съответната облагаема сделка с включен ДДС, когато с този договор тази част от вземането и всички свързани с нея права се прехвърлят на застрахователя.

Спор по повод на искане за намаляване на данъчната основа за данък върху добавената стойност.

дело С-555/21 от 9 февруари 2023 година

Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящо се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договор — Независещи от срока на договора разходи — Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намаляване на общите разходи по кредита. Пропорционално намаляване на разходите. Намаляване на независещите от срока на договора разходи. Разходи, дължими на трети лица. Национална правна уредба, съгласно която правото на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита в случаите на предсрочно погасяване на кредита обхваща само лихвата и зависещите от срока на кредита разходи.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Спор по повод на това, че в договорите си за кредити за недвижими имоти U Bank използва стандартна клауза, съгласно която независещите от срока на кредита разходи за обработка не се възстановяват на потребителя в случаите на предсрочно погасяване на кредита.

дело С-343/21 от 16 февруари 2023 година

Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Мерки за подпомагане на развитието на селските райони. Финансовите последици за бенефициера на агроекологични плащания, когато спрямо неговото стопанство е извършено преразпределяне или е предприета мярка за комасация на земята. Преразпределяне и мерки за комасация на земята. Невъзможност на бенефициера да продължи да изпълнява поетите задължения. Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията към новото положение на стопанството.

Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“.

Спор между земеделския производител PV и директор на Държавен фонд „Земеделие“ по повод на акт, с който от PV се изисква да възстанови 20 % от финансирането, което е получил по мярка 214, „Агроекологични плащания“.

дело С-393/21 от 16 февруари 2023 година

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейско изпълнително основание при безспорни вземания. Когато изпълняемостта на решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, е спряна в държавата членка по произход и когато предвиденото удостоверение е представено на съда на държавата членка на принудителното изпълнение, въз основа на посоченото решение този съд е длъжен да спре производството. Европейско изпълнително основание при безспорни вземания допуска едновременното прилагане на мерките по ограничаване и по предоставяне на гаранция, но не едновременното прилагане на някоя от тези две мерки заедно с мярката по спиране на производството по принудително изпълнение.

Понятие „изключителни обстоятелства“.

Спор по повод искане за спиране на производството по принудително изпълнение, което е образувано въз основа на европейско изпълнително основание.

дело С-519/21 от 16 февруари 2023 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение — Договор за създаване на сдружение — Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс — Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка — Принцип на данъчна неутралност — Понятие „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Страни по договор за създаване на неперсонифицирано сдружение, който не е бил регистриран при компетентния данъчен орган преди започването на съответната икономическа дейност, които не могат да се считат за „данъчнозадължени лица“. Принцип на пропорционалност и принцип на данъчна неутралност, които не изискват, когато данъчнозадължено лице не разполага с издадена на негово име фактура, да му се предостави правото да приспадне ДДС, който друга страна, участващо в неперсонифицирано сдружение, е платило.

Спор по повод облагането с данък върху добавената стойност на сделки за продажба на апартаменти.

 

Коментарите са затворени.