Държавен вестник, брой 19 от 28.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 19 от 28.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 19 от 28.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 41 за награждаване на г-н Виталий Москаленко – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 23.02.2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
МЕТОДИКА за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 23.02.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавния авиационен оператор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 21.07.2022 г. за възлагане на „България Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 05 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, на територията на Република България

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 6 от 14.02.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“
НАРЕДБА № 78 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“
НАРЕДБА № 7 от 14.02.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Фермер“
НАРЕДБА № 29 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Фермер“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-2 от 22.02.2023 г. за условията и реда за разработване и планиране на курсове, кандидатстване и обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в курсове, провеждани във военните академии, висшите военни училища, професионалните сержантски (старшински) колежи и в чуждестранни образователни институции
НАРЕДБА № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
ЗАПОВЕД № ЗМФ-178 от 24 февруари 2023 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък – образци 1010, 1011, 1012 и 1014
ЗАПОВЕД № ЗМФ-179 от 24 февруари 2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия – образец 1040
ЗАПОВЕД № ЗМФ-180 от 24 февруари 2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби – образец 108
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 24.02.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при лечение на кистозна фиброза (муковисцидоза) в извънболничната помощ
Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2023 г.

 

Коментарите са затворени.