Държавен вестник, брой 14 от 10.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 14 от 10.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 14 от 10.02.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество
СПОРАЗУМЕНИЕ за основаването на Международна инвестиционна банка
СПОРАЗУМЕНИЕ за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България („Гарант“) и ИНГ Банк Н.В. („ИНГ Банк“) във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и „Булгартрансгаз“ ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска страна на 25 януари 2023 г. в София и от страна на ИНГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. – клон София, на 25 януари 2023 г. в София
РЕШЕНИЕ за приемане на Национална стратегия за младежта 2021 – 2030 г.
НАЦИОНАЛНА стратегия за младежта 2021 – 2030 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 32 за освобождаване на Светлана Сашова Стойчева-Етрополски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада
УКАЗ № 33 за назначаване на Пламен Георгиев Георгиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада със седалище в гр. Отава

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 2.02.2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 2.02.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, приет с Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
ПРАВИЛНИК за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 6.02.2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Министерство на здравеопазването

СПОРАЗУМЕНИЕ за дарение на медицинска апаратура и лични предпазни средства между Министерството на здравеопазването на Република България и Свободна държава Бавария

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 15.07.2022 г. по административно дело № 5915 от 2022 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8643 от 06.10.2022 г. по административно дело № 7650 от 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

Коментарите са затворени.