ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НЕ ВИ СПАСЯВА ОТ ПЛАЩАНЕТО НА „ЛИЧНИ“ ДАНЪЦИ

Комисията за защита на личните данни излезе с решение по подадена жалба, от г-жа Ц.В. срещу „Националната лотария“ АД с твърдения за злоупотреба с личните ѝ данни – имена и единен граждански номер, за деклариран пред НАП доходи от участие в хазартни игри, получени през 2019 г..

Жалбоподателката информира, че на 15.04.2020 г., при подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и направена справка за платени доходи по трудови и различни от трудовите правоотношение, установила, че освен коректно посочените от работодателите ѝ по основен и допълнителен трудов договор доходи и доходи по граждански договор, фигурират и доходи от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри организирани от „Националната лотария“ АД в размер на 245 217,40 лв. (двеста четиридесет и пет хиляди, двеста и седемнадесет лева и четиридесет стотинки). Г-жа Ц.В. твърди, че такива доходи под формата на парични или предметни печалби не е печелила и не са ѝ изплащани от „Националната лотария“ АД през календарната 2019 г. Допълва, че през 2017 г. и 2018 г. има спечелени парични награди от организирани от дружеството игри, които са коректно отразени в справките за получени през посочените години доходи и твърди, че дружеството е използвало личните ѝ данни, за да декларира „фалшива печалба през 2019 г.“ Моли комисията за проверка по случая и прилага копие на справка от НАП за изплатени доходи/трудови и различни от трудови/ на физически лица за 2019 г. към 08.05.2020 г.

По случая от КЗЛД е направена проверка в дружеството, като първият въпрос на който се търси отговор е, на какво правно основание се обработват личните данни и на какво основание са предадени към НАП?

В отговор „Национална лотария“ АД посочва, че е лицензиран организатор на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ) и в качеството си на платец на доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ дружеството има задължение да предоставя информация по реда на чл. 73, ал. 1 от същия закон за изплатените доходи на физически лица. Справките се изготвят на база печалбите, изплатени по игралните сметки на участниците в хазартните игри съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ.

По отношение на това, че са декларирани по-големи от осъществените печалби са разкрити следните обстоятелства. Участието в онлайн хазартни игри от гледна точка на играча, а именно извършване на залози и получаване на печалби, се осъществява посредством игралната му сметка в Централната компютърна система (ЦКС) на организатора. Игралната сметка се дебитира с всеки направен залог и се кредитира с всяка захранена парична сума и всяка печалба, като резултатът е моментното салдо на нетната наличност на участника. ЦКС захранва игралната сметка на участника с всички негови печалби и допуска той да изтегли всички средства по игралната си сметка. В момента, в който игралната сметка на участника се захрани с печалба, той може да я „осребри“ или да направи нов залог с нея. От НАП посочват, че съгласно правните норми в конкретния случай паричната печалба ще се счита за получена от физическото лице (съответно изплатена от организатора на хазартната игра) на датата на постъпването ѝ по кредита на игралната му сметка.

Казано с други думи, ако имате печалба от хазартни игри, но не я изтеглите от сметката на организатора, а използвате сумата, за да направите с нея нов залог, ще платите данък върху нея, независимо от това, че сте загубили парите в новото залагане.

Така КЛЗД установява, че в случая законово задължение на „Националната лотария“ АД е да изготви и предоставя в НАП, справка за общия размер на спечелените през годината печалби (т.е. сборът от сумите резултат от всички печеливши залози на участника, отразени в игралната му сметка), а не размера на средствата, изтеглени (осребрени) от участника от игралната му сметка.

Именно в изпълнение на горното ответникът в това производство е предоставил в НАП лични данни на г-жа Ц.В. и е декларирал спечелените суми от хазартни игри, а не само реално изтеглените от нея средства в размер на 4 750 лв.

За подробности виж: Решение на КЗЛД № ППН-01-414/2020 г. София, 19.09.2022 г.

За да отговаряте на законовите изисквания на GDPR, потърсете ни за помощ и консултация

Коментарите са затворени.