Полезно в ДВ (бр. 4 от 13.01.2023 г.)

В брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназ­начен за консумация от човека.

С приемането на новия акт се цели да се гарантира висока степен на защита на здравето и правата на потребителите чрез определяне на изискванията към състава, характеристиките и наименованията на пчелния мед, предназначен за консумация от човека, както и на информацията, свързана с етикетирането на продуктите при предлагането им на пазара в страната. По този начин ще се улесни свободното движение на пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ще се осигури лесен достъп до висококачествени продукти, ще се ограничат възможностите за системни нарушения и ще се повиши ефективността на извършвания контрол.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наред­ба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и усло­вията за извършване на търговия.

Необходимостта от промяна на Наредба № Iз-895 произтича от потребността разпоредбата на чл. 24 от наредбата да придобие пълнота във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) съгласно който лицата, получили разрешение за търговия с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия, са длъжни да водят регистър, който съдържа информация за име и адрес на лицето, което е получило взривни вещества, оръжия, включително неогнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, както и фойерверки от категории F2 и F3, в количества, ненадвишаващи посочените в закона.

С промените в наредбата се цели постигане на съответствие на нормативния акт с разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 

 

Коментарите са затворени.