Полезно в ДВ (бр. 3 от 10.01.2023 г.)

В брой 3 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 7741 от 19 август 2022 г. по административно дело № 11516 от 2021 г.

ВАС отменя Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служи­телите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуря­ване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., издадена от министъра на вътрешните работи.

Съдът счита, че тази наредба е приета при съществени наруше­ния на императивни норми на закона, което налага същата да бъде отменена в цялост.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Направените промени целят осигуряването на равнопоставеност на разработени инвестиционни проекти, за които преди влизане в сила на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. е вложен проектантски труд и средства на възложителите.

С редакцията в наредбата се предоставя възможност проекти, които се намират в заварено положение като разработени и внесени за съгласуване със специализираните контролни органи до 18.11.2022 г., да могат да бъдат внасяни за одобряване от компетентните органи по ЗУТ, в съответствие с нормите на отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Промените предвиждат преди започването на практическите изпити лицата, определени с жребия за про­веждане на изпита да проверяват съответните условия за неговото провеждане – учебната площадка, състоянието на учебните МПС и задължителните застраховки на превозните средства.

Председателят на изпитната коми­сия за провеждане на практическия изпит е длъжен да проверява в информационната система дали превозното средство е включено в списъка към разрешението на учебния център, заявил кандидата за изпит, и трябва да извърши служебна про­верка в системата за периодичните пре­гледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за наличието на валиден периодичен технически преглед. Когато при тази проверка се установи, че няма валиден технически преглед на ППС, председателят на изпитната комисия има право да допусне изпита да продължи с резервно ППС, осигу­рено от лицето, което представя кандидата на изпит, не по-късно от един час, след като възникне необходимостта от това.

Изпитните протоколи ще се заверяват с печат на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна адми­нистрация“ в деня на провеждане на изпита.

За провеждане на практическите изпити явилите се кандидати, включени в изпитния протокол ще се разделят на групи. Броят на кандидатите в групите не трябва да е повече от двама. За всяка от групите ще се определя различен начален час на практическия изпит.

 

Коментарите са затворени.