Нова Европейска финансова практика – януари 2023 г.

Нови решения

дело С-57/21 от 12 януари 2023 година

Конкуренция – Злоупотреба с господстващо положение – Правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията – Доказателства, съдържащи се в преписка на орган за защита на конкуренцията – Висящо производство пред Европейската комисия във връзка с нарушение на правилата на конкуренция – Национално производство относно иск за обезщетение за същото нарушение – Условия относно представянето на доказателствата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Антиконкурентни практики. Искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Искане за представяне на доказателства за целите на иска за обезщетение за вреди. Висящо производство пред Европейската комисия. Спирането от национален орган за защита на конкуренцията на воденото от него административно производство с мотива, че Комисията е образувала производство не може да се приравни на прекратяване на това административно производство от този орган „с приемането на решение или на друго основание“.

Спор по повод на искането на R за представяне на доказателства в контекста на иск за обезщетение за вредите, които това дружество твърди, че е претърпяло вследствие на антиконкурентните действия на Č.

дело С-395/21 от 12 януари 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, предвиждаща заплащането на адвокатско възнаграждение съгласно принципа на почасовата ставка — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договорна клауза, с която размерът на възнаграждението за предоставяне на правни услуги се определя по часова ставка. Kлауза от договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител, която не е индивидуално договорена и която определя цената на услугите, предоставяни съгласно принципа на почасовата ставка, попадаща в обхвата на „основния предмет на договора“. Kлауза от договор за предоставяне на правни услуги, която определя цената на тези услуги в съответствие с принципа на почасовата ставка, без преди сключването на договора да е съобщена на потребителя информация, която му позволява да вземе решение, основано на благоразумие и добра информираност относно финансовите последици от сключването на посочения договор, която не отговаря на изискването за изразяване на ясен и разбираем език.

Спор между адвокат и неговия клиент.

дело С-680/20 от 19 януари 2023 година

Конкуренция – Господстващо положение – Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Наличие на договорни отношения между производителя и дистрибуторите – Злоупотреба – Клауза за изключителност – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За действията, предприети от дистрибутори, които са част от дистрибуторската мрежа за стоките или услугите на производител с господстващо положение, може да се търси отговорност от последния, ако се докаже, че тези действия не са предприети самостоятелно. Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите, с които той е обвързан единствено с договорни отношения.

Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“.

Спор във връзка със санкция, наложена на дружество за злоупотреба с господстващо положение на италианския пазар за дистрибуция на индивидуално опаковани сладоледи в определени видове търговски обекти като балнеоложки комплекси и барове.

 

Коментарите са затворени.