Държавен вестник, брой 4 от 13.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 4 от 13.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 4 от 13.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 06.01.2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-895 от 01.04.2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
НАРЕДБА № Iз-895 от 1.04.2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1493 от 23.12.2022 г. и № 1016-40-1254 от 20.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1492 от 23.12.2022 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2021, 2061, 2081, 2010, 2013 и 2001в
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1494 от 23.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1513 от 29.12.2022 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1514 от 29.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения
ЗАПОВЕД № РД-05-612 на НСИ от 20.12.2022 г. и № З-ЦУ-2432 на НАП от 20.12.2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

 

Коментарите са затворени.