Полезно в ДВ (бр. 100 от 16.12.2022 г.)

В брой 100 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.

С направените промени в българското законодателство се въвежда Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2022 г. и да влязат в сила от 1 юли 2023 г., а по отношение на съвместните ревизии – от 1 януари 2024 г.

Основна цел на директивата е противодействие на укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане и усъвършенстване на правилата за прозрачност в данъчната област чрез подобряване на функционирането на административното сътрудничество между държавите членки. Повишаването на прозрачността в данъчната област и борбата срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане са сред политическите приоритети на Европейския съюз с оглед създаването на по-единен и по-честен общ пазар.

С редакцита на ДОПК се актуализира цялостната уредба на обмена на информация и административното сътрудничество и се разширява обхватът на автоматичния обмен на информация, като се включва и информацията, предоставяна от операторите на платформи за продавачи, извършващи дейност чрез тези платформи. Прецизират се основни понятия и се подобряват съществуващи процедури в областта на административното сътрудничество във връзка с установени в практиката неясноти.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Решение № 994 от 9 декември 2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България.

Съгласно чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във връзка с чл. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

Решение № 994 предвижда Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година да включва 266 защитени институции.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано и Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за доходи, получени чрез цифрови платформи.

Споразумението представлява многостранна рамка за практическото осъществяване на обмен на информация между присъединените юрисдикции по отношение на доходи, получени чрез цифрови платформи. Актът е разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и предложен на юрисдикциите за присъединяване във връзка с развитието на цифровизацията на икономиката и увеличените възможности за укриване на доходи, реализирани чрез цифрови платформи.

 

Коментарите са затворени.