Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд 1. Контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност — Инвестиционно подпомагане с условие кандидатът да представи удостоверения; 2. Неравноправни клаузи в потребителските договори — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сграда

Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер; Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност; Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес

 Данъчна политика

 1. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика
 3. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи.  Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд)
 4. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Коригиране на декларация по ДДС – Получатели на услуги, които не могат да претендират право на приспадане – Липса на риск от загуба на данъчни приходи
 5. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Услуга, използвана от застрахователно дружество за проверка на точността на диагноза на тежко заболяване, както и търсенето и предоставянето на възможно най-добри грижи и лечение в чужбина — Понятие „предоставяне на медицинска помощ“
 6. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Верига от доставки – Втори купувач на стока – Измама, отнасяща се до част от дължимия при първото придобиване ДДС; Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност – Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига – Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки
 7. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 8. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 9. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала – Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии – Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“
 10. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Освобождаване от ДДС – Тристранна операция – Определяне на крайния получател на доставката като лице – платец на ДДС – Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер – Пропуск да се направи такова отбелязване във фактурата – Коригиране на фактурата със задна дата
 11. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК.  Европейска съдебна практика

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 2. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5 – 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или действащи двустранни спогодби/договори за социално осигуряване или Споразумение на оттегляне на Обединеното кралство и Северна Ирландия от ЕС
 3. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 4. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 5. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 6. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 7. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072)
 8. Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Достъп на всеки член на широката общественост до информацията за действителните собственици – Валидност – Хартата на основните права на Европейския съюз – Зачитане на личния и семейния живот – Защита на личните данни
 • Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Физическо лице, собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сградата — Разлика в третирането във връзка с качеството „потребител“, провеждана в законодателството на държава членка между етажните собственици, които са сключили индивидуален договор за управление и поддръжка на общите части на сградата, и тези, които не са сключили такъв договор

 

 1. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика — Инвестиционно подпомагане — Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагането с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на свое име и да докаже, че производственият обем на неговото земеделско стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника — Минимална фиксирана сума от 40 EUR — Забава на няколко плащания, представляващи възнаграждение за доставки на стоки или услуги, извършени в изпълнение на един и същ договор — Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.