Нова Европейска финансова практика – декември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-141/20 от 1 декември 2022 година

Данък върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица – Възможност за държавите членки да разглеждат като едно данъчнозадължено лице субектите, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани помежду си от финансови, икономически и организационни връзки („ДДС група“) – Национална правна уредба, посочваща консолидиращото лице на ДДС група като единствено данъчнозадължено лице – Необходимост консолидиращото лице да разполага с мнозинство от правата на глас, освен с мажоритарно участие в капитала – Преценка на независимостта на икономически субект с оглед на стандартизирани критерии – Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС групи. Определяне на член на ДДС група за данъчнозадължено лице. Допускане държава членка да определи като единствено данъчнозадължено лице по ДДС не самата ДДС група, а неин член, тоест нейното консолидиращо лице, когато това лице е в състояние да наложи волята си на другите. Не се допуска национална правна уредба, която поставя възможността даден субект да образува с предприятието на консолидиращото лице ДДС група в зависимост от условието това лице да разполага в посочения субект освен с мажоритарно участие в неговия капитал и с мнозинство от правата на глас. Не се допуска държава членка да квалифицира, въз основа на типизиране, дадени субекти като зависими, когато тези субекти са интегрирани във финансово, икономическо и организационно отношение към консолидиращото лице на ДДС група.

Понятия „тясно обвързване във финансово отношение“ и „независима икономическа дейност“.

Спор по повод облагането на дружество с данък върху добавената стойност.

дело С-409/21 от 1 декември 2022 година

Обща селскостопанска политика — Инвестиционно подпомагане — Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагането с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на свое име и да докаже, че производственият обем на неговото земеделско стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагане с изпълнението на условието кандидатът да представи удостоверение за регистрация на животновъден обект на негово име. Национална правна уредба, която обвързва предоставянето на подпомагане с изпълнението на условието кандидатът да докаже, че към датата на подаване на неговото заявление производственият обем на земеделското му стопанство е не по-малко от равностойността на 8 000 EUR.

Спор между дружество Д и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно отказа на последния да предостави на Д финансиране на инвестиция с цел закупуване на оборудване за птицеферма.

дело С-419/21 от 1 декември 2022 година

Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника — Минимална фиксирана сума от 40 EUR — Забава на няколко плащания, представляващи възнаграждение за доставки на стоки или услуги, извършени в изпълнение на един и същ договор — Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на начисляване на лихви за забава на плащане. Когато един и същ договор предвижда последователни доставки на стоки или услуги, за всяка от които трябва да бъде платено в определен срок, минималната фиксирана сума от 40 EUR се дължи за всяко просрочено плащане като обезщетение на кредитора за разноските по събиране.

Понятия „търговски сделки“ и „забава на плащане“.

Спор по повод на искане за обезщетение с фиксиран размер за покриване на разноските по събиране, направени в резултат на последователни забавени плащания в рамките на един и същи договор.

дело С-512/21 от 1 декември 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Право на приспадане на ДДС – Принципи на данъчна неутралност, на ефективност и на пропорционалност – Измама – Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице – Вземане в предвид на неизпълнение на задълженията, произтичащи от националните разпоредби и от правото на Съюза относно безопасността на хранителната верига – Поръчка, възложена от данъчнозадълженото лице на трето лице за извършване на облагаеми сделки – Харта на основните права на Европейския съюз – Право на справедлив съдебен процес

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато данъчният орган възнамерява да откаже да признае на данъчнозадължено лице правото на приспадане на ДДС, платен по получени доставки, на основание, че данъчнозадълженото лице е участвало във верижна измама с ДДС, Директивата не допуска този данъчен орган само да установи, че сделката е част от верижно-кръгово фактуриране. Посоченият данъчен орган трябва, от една страна, да определи точно елементите на фактическия състав на измамата и да докаже измамните действия, и от друга страна, да докаже, че данъчнозадълженото лице е участвало активно в тази измама или че е знаело или е трябвало да знае, че сделката е част от измама, като това не означава непременно да се идентифицират всички участници в измамата и съответните им действия. Във връзка с принципа на пропорционалност, когато съществуват данни, даващи основание да се подозира наличието на измама, допуска от данъчнозадълженото лице да се изисква да положи по-голяма дължима грижа, за да се увери, че осъществяваната от него сделка не води до участието му в измама, от него обаче не може да се изисква да извършва комплексни и задълбочени проверки като проверките, които могат да бъдат извършвани от данъчната администрация.

Спор по повод на размера на данъка върху добавената стойност, дължим от дружество.

дело С-247/21 от 8 декември 2022 година

Данък върху добавената стойност – Освобождаване – Тристранна операция – Определяне на крайния получател на доставката като лице – платец на ДДС – Фактури – Отбелязване „обратно начисляване“ – Задължителен характер – Пропуск да се направи такова отбелязване във фактурата – Коригиране на фактурата със задна дата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Kрайният придобиващ в тристранна операция не е бил надлежно определен като лицето – платец на ДДС, когато издадената от междинния придобиващ фактура не съдържа отбелязване „обратно начисляване“. Коригиране на погрешно съставена фактура. Обратно действие на корекцията. Пропускът да се направи във фактурата изискваното отбелязване „обратно начисляване“, не може впоследствие да бъде коригиран чрез добавяне на уточнението, че фактурата се отнася до вътреобщностна тристранна операция и че данъчното задължение преминава върху получателя на доставката.

Спор между L и данъчна служба във връзка с данъка върху добавената стойност, който последната изисква от това дружество.

дело С-378/21 от 8 декември 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Коригиране на декларацията по ДДС – Получатели на услуги, които не могат да претендират право на приспадане – Липса на риск от загуба на данъчни приходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което е предоставило услуга и е посочило в издадената от него фактура размер на ДДС, изчислен въз основа на неправилна ставка, не дължи неправилно фактурираната част от ДДС, когато не съществува никакъв риск от загуба на данъчни приходи, тъй като получателите на посочената услуга са изключително крайни потребители. Отпадане на необходимостта от коригиране на фактурата, ако получателите на престацията не са данъчнозадължени лица.

Спор между P и данъчна администрация по повод на отказа на последната да уважи искане на P за корекция на декларацията му за данък върху добавената стойност с мотива, че е посочило във фактурите си сума на ДДС, изчислен при неправилна данъчна ставка.

Коментарите са затворени.