Държавен вестник, брой 99 от 13.12.2022 г.

Държавен вестник, брой 99 от 13.12.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 99 от 13.12.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
РЕШЕНИЕ за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна

Президент на Републиката

УКАЗ № 281 за предлагане на Четиридесет и осмото Народно събрание да избере Николай Стефанов Габровски за министър-председател на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 от 7.12.2022 г. за изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 от 7.12.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за месец септември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407 от 7.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за октомври 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411 от 7.12.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 275 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. (ДВ, бр. 75 от 2022 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412 от 8.12.2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването и на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 от 8.12.2022 г. за допълнение на Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.; попр., бр. 69 от 2022 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 1.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 от 8.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 от 8.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 от 8.12.2022 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 5.03.2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 3.10.2006 г. за определяне на резерва на въоръжените сили на Република България, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ № 991 от 8.12.2022 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Министерство на околната среда и водите

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26.06.2018 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-758 от 19.08.2010 г. за обявяване на защитена зона „Сакар“ с идентификационен код BG0002021

 

Коментарите са затворени.