Държавен вестник, брой 102 от 23.12.2022 г.

Държавен вестник, брой 102 от 23.12.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis   Брой 102 от 23.12.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ЗАКОН за висшето образование ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства ЗАКОН за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за правната помощ ЗАКОН за правната помощ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица ЗАКОН за Националната агенция за приходите ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца ЗАКОН за семейни помощи за деца ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ЗАКОН за социално подпомагане ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове14 ЗАКОН за акцизите и данъчните складове14 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облаганеизм. и доп. _15 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ЗАКОН за данък върху добавената стойност ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход ЗАКОН за акцизите и данъчните складове ЗАКОН за арендата в земеделието ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия ЗАКОН за биологичното разнообразие ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност ЗАКОН за виното и спиртните напитки ЗАКОН за водите ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд ЗАКОН за генетично модифицирани организми ЗАКОН за геодезията и картографията ЗАКОН за горите ЗАКОН за гражданското въздухоплаване ЗАКОН за движението по пътищата ЗАКОН за държавната собственост ЗАКОН за държавните помощи ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура ЗАКОН за енергетиката ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници ЗАКОН за животновъдството ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни ЗАКОН за защита на животните ЗАКОН за защита на растенията ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ЗАКОН за защитените територии ЗАКОН за здравето ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане ЗАКОН за измерванията ЗАКОН за инспектиране на труда ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ЗАКОН за лечебните растения ЗАКОН за лова и опазване на дивеча ЗАКОН за маслодайната роза ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания ЗАКОН за ограничаване изменението на климата ЗАКОН за опазване на земеделските земи ЗАКОН за опазване на околната среда ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели ЗАКОН за посевния и посадъчния материал ЗАКОН за почвите ЗАКОН за предучилищното и училищното образование ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз ЗАКОН за професионалното образование и обучение ЗАКОН за пчеларството ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ЗАКОН за рибарството и аквакултурите ЗАКОН за сдружения за напояване ЗАКОН за Селскостопанската академия ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България ЗАКОН за туризма ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия ЗАКОН за управление на агрохранителната верига ЗАКОН за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие ЗАКОН за фуражите ЗАКОН за храните ЗАКОН за Центъра за оценка на риска по хранителната верига ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Президент на Републиката

УКАЗ № 292 за освобождаване на бригаден генерал Васил Генков Лазаров от длъжността заместник-командир на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 1 януари 2023 г. УКАЗ № 293 за назначаване на полковник Христо Венциславов Ганецовски за заместник-командир на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 януари 2023 г. УКАЗ № 294 за награждаване на проф. д-р Пенка Илиева Переновска с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие УКАЗ № 295 за награждаване на проф. д-р Димитър Йорданов Димитраков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен УКАЗ № 299 за освобождаване на Момчил Стоянов Райчевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания УКАЗ № 300 за назначаване на Ивайло Кирчев Киров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания със седалище в гр. Тирана

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 от 19.12.2022 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове54 НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове54 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460 от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчкидоп. _ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461 от 20.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 от 20.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 от 20.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на омбудсмана на Република България за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464 от 21.12.2022 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 5.05.2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466 от 21.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговски дружества ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българското национално радио за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468 от 21.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469 от 21.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за финансиране дейността на българските неделни училища в чужбина по Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471 от 21.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за национално и световно стопанство – София, за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 от 21.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477 от 21.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479 от 21.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 от 21.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 от 21.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 от 21.12.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Министерство на финансите

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Република България, държавите – членки на еврозоната, и Европейската комисия за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес, Република Азербайджан, като основа за водене на преговори

Министерство на енергетиката Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология НАРЕДБА № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания НАРЕДБА № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 8121з-929 от 2.12.2014 г. за патрулно-постова дейност (обн., ДВ, бр. 102 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2015 г. и бр. 75 от 2017 г.) ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-929 от 2.12.2014 г. за патрулно-постова дейност

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 109 от 2021 г.) УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за подбор на лица с трайни увреждания117 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1294 от 12.12.2022 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г.160 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1373 от 16.12.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци163 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1374 от 16.12.2022 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица167 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1375 от 16.12.2022 г. за утвърждаване на образец на на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица168  

Коментарите са затворени.