Държавен вестник, брой 100 от 16.12.2022 г.

Държавен вестник, брой 100 от 16.12.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 100 от 16.12.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица14
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане14
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове14
РЕШЕНИЕ по предложението на президента на Република България за избиране на министър-председател на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 287 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от 48-ото Народно събрание на 2 декември 2022 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417 от 12.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 на МС от 27.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен фонд „Земеделие“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
НАРЕДБА за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 249 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетa на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 130 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 994 от 09.12.2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
РЕШЕНИЕ № 1001 от 14.12.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище „Бешовица“, разположено в землището на с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца, на „ФНС“ – ООД, гр. Мездра

Министерство на финансите

МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за доходи, получени чрез цифрови платформи

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 1 от 01.12.2022 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6537 от 01.07.2022 г. по административно дело № 8739 от 2021 г.
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
РЕШЕНИЕ № 11200 от 06.12.2022 г. по административно дело № 7821 от 2022 г.

 

Коментарите са затворени.