Полезно в ДВ (бр. 95 от 29.11.2022 г.)

В брой 95 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Националният рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Промените предвиждат сумите за медицинските дейности по започнатите и неприключили преди об­народване в „Държавен вестник“ на Договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. контролни производства да се определят по цените, действали преди Договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дей­ности за 2020 – 2022 г.

Изпълнителите на медицинска помощ ще сключват допълнителни споразумения, съдържащи промените, произтичащи от Договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., които влизат в сила от 1.09.2022 г.

В случай на прекратен договор с изпъл­нител на медицинска помощ за извършената от него дейност от 1 септември 2022 г. до датата на прекратяване ще се подписва срочен договор.

След приемане на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. цените на медицинските дейности за Първична извънболнична медицинска помощ и Специализирана извънболнична медицинска помощ ще се преразгледат считано от 1.01.2023 г. в рамките на ЗБНЗОК за 2023 г.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Измененията целят постигане на определените в Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България до 2032 г. параметри в направление „Хората в отбраната“ и заложените цели в Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. в направление „Образование, наука и обучение“.

Допълнени са част от разпоредбите на ППЗОВСРБ в съответствие със Закона за развитие на академичния съвет на Република България и Закона за висшето образование, чрез създаване на нарочна уредба за реда и условията за заемане на академични длъжности от военнослужещи и цивилни служители в научните организации от системата на Министерството на отбраната.

Адаптирана е нормативната уредба с политиката по управление на човешките ресурси от Програмата за развитие на отбранителните способности на Република България 2032 и Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г, както и възможността за обучение на офицерите, придобили професионална квалификация по военно дело, във висшите военни училища в задочна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“.

Синхронизирани са процедурите в действащите разпоредби в правилника, с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Уредени са допълнителни хипотези за прекратяване на командировката за участие в операции и мисии, извън територията на страната. Прецизирани са процедурите за подбор на служители за заемане на длъжности извън територията на страната в задгранични представителства на Република България и в международни организации или в други международни инициативи.

 

 

 

Коментарите са затворени.