Полезно в ДВ (бр. 93 от 22.11.2022 г.)

В брой 93 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

Измененията в голямата си част са свързани с отстраняване на несъответствия и неясноти между отделните разпоредби на наредбата, които затрудняват тълкуването и прилагането ѝ. Цели се постигане на прецизност в нормите, уреждащи процедурата по оценяване на кандидатстващите проекти.

Основната цел на направената редакция е да се внесе нормативна яснота, като ясно се определят условията за кандидатстване и редът за провеждане на конкурсите от Национален фонд „Култура“.

В резултат от промените се очаква да се съставят правила относно дейността на експертните и техническите комисии, да се дефинират ясно условията за кандидатстване, да се облекчат определени конкурсни процедури, както и да се премахнат несъответствия и неясноти в текстовете, водещи до невъзможност за прилагането на Наредба № Н-5.

В новия брой на ДВ се допълва Устройственият правилник на Агенцията за качеството на социални­те услуги.

Напавените промени предвижат дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ да поддържа изнесени работни места, когато това е необходимо с оглед на осъществяване на функциите на тази структура. Откриването и закриването на изнесените работни места ще се извършва със заповед на изпълнителния директор по предложение на директора на дирекцията.

В този брой се изменя и допълва и Правилникът за прилагане на Закона за Националната служ­ба за охрана.

 В текста са направени промени, които ще подобрят в организационен план дейността на Националната служба за охрана (НСО), като някои от тях имат правно-технически характер и с тях се извършва прецизиране на текстове.

Промяната е свързана със синхронизиране и осигуряване на непротиворечивост на правната уредба на подзаконовия нормативен акт с други нормативни актове.

Направените изменения и допълнения са свързани с подобряване в организационен план на дейността на НСО. Тези промени касаят: оптимизиране на броя на охраняваните обекти, които НСО охранява за сметка на своя бюджет; обектите, които са предоставени за управление на службата; въвеждане на съвременно техническо средство при установяване на дисциплинарно нарушение на офицерите и сержантите на НСО за изясняване на обстоятелства и факти с цел постигане на съразмерност при налагане на дисциплинарно наказание; актуализиране на разпоредби с цел подобряване на съдържанието им и  сихронизирането им с други действащи нормативни актове.                    

Коментарите са затворени.