Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд 1. Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност; 2. Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност;

Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Преместване на седалището на дружество — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване; Място на данъчна привръзка – Получател, участвал в измама с ДДС в рамките на верига от сделки;

 Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Безвъзмездни доставки на услуги – Безвъзмездно предоставяне на ваучери на персонала на данъчнозадълженото лице като част от програма за отличаване и награждаване на служителите – Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги – Принцип на данъчна неутралност
 2. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Налагане на имуществена санкция на юридическо лице за неплащане на данъчни задължения — Санкции с наказателноправен характер — Принципи на презумпцията за невиновност и на законоустановеност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Право на защита — Налагане на наказателна санкция на юридическо лице за нарушение, извършено от представителя на това юридическо лице — Неприключило паралелно наказателно производство срещу този представител — Понятия „конфискация“ и „имуществена санкция“
 3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Място на данъчна привръзка – Прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове – Получател, участвал в измама с ДДС в рамките на верига от сделки – Данъчнозадължено лице, което е знаело или е трябвало да знае за съществуването на тази измама
 4. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Свобода на установяване — Преместване на седалището на дружество в държава членка, различна от тази по учредяването му — Възстановяване на осчетоводено преди преместването обезценяване — Освобождаване — Мерки, приети от държава членка за запазване на разпределението на данъчните правомощия между държавите членки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 3. Финансови отчети по МСФО – пълен комплект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване
 4. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Оценка на рисковете, извършвана от задължените субекти — Установяване на рисковете от държавите членки и задължените субекти — Мерки за разширена комплексна проверка — Трета държава с висок риск от корупция — Изисквания към задължените субекти за доказване и документиране — Постоянно наблюдение на клиента, което трябва да се осъществява от задължените субекти — Публикуване на решенията за налагане на санкция
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Харта на основните права на Европейския съюз — Насърчаване на енергийната ефективност — Ефективна съдебна защита — Национално процесуално правило, предвиждащо, че жалба, с която се оспорва съответствието на национална разпоредба с правото на Съюза, става безпредметна, ако разпоредбата бъде отменена с последваща норма в хода на производството
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.