Държавен вестник, брой 95 от 29.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 95 от 29.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 95 от 29.11.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с GEMCORP HOLDINGS LIMITED и IP3 CORPORATION от правителството с министър-председател Кирил Петков

Президент на Републиката

УКАЗ № 263 за освобождаване на Николай Христов Янков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан
УКАЗ № 264 за назначаване на Руслан Василев Стоянов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 24.11.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 от 24.11.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 от 24.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 от 24.11.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 225 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 от 24.11.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 205 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 от 24.11.2022 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 от 24.11.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 от 24.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 от 24.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 24.11.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 4.09.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ № 931 от 24.11.2022 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2023 г.
МЕМОРАНДУМ за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-15 от 23.11.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 24 от 03.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни системи“
НАРЕДБА № 18 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по комуникационни системи“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1179 от 18.11.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2022 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1180 от 18.11. 2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2023 г.

 

Коментарите са затворени.