Държавен вестник, брой 90 от 11.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 90 от 11.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 90 от 11.11.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по конституционни въпроси
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия
РЕШЕНИЕ за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 07.11.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 07.11.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 09.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 09.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 09.11.2022 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост

Министерство на транспорта и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния за откриването на държавната българо-румънска граница на международен граничен контролно-пропускателен пункт Русе – Гюргево – ферибот, подписано на 29 април 2022 г. в гр. Букурещ

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно-географската служба
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно-географската служба

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата
НАРЕДБА № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-564 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Сребърна“
ЗАПОВЕД № РД-569 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Раяновци“
ЗАПОВЕД № РД-568 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Блато Малък Преславец“
ЗАПОВЕД № РД-511 от 22.08.2008 г. за обявяване на защитена зона „Остров Голя“
ЗАПОВЕД № РД-05-485 от 3.11.2022 г. на НСИ за определяне праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 318 на БНБ от 14.09.2022 г. за пускане в обращение, считано от 5.12.2022 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Калоян“ от серията „Средновековни български владетели“

 

Коментарите са затворени.