Полезно в ДВ (бр. 83 от 18.10.2022 г.)

В брой 83 на “Държавен вестник” е изменено и допълнено Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дей­ности, които са от значение за националната сигурност.

В Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната      сигурност, в раздел I. Сектор „Земеделие, произ­водство и безопасност на храните“ се добавя „Стратегически обекти: Сгради на Граничен контролно-пропус­кателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“. По този начин ГКПП „Капитан Андреево“ става стратегически обект от значение за националната сигурност.

В новия брой на ДВ се изменят и допълват Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откри­ване на платежни сметки, за изпълне­ние на платежни операции и за използване на платежни инструменти и Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобре­ния, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изисквани­ята към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Измененията в Наредба № 3 на БНБ са свързани основно с прецизиране на уредбата относно сключването чрез средства за дистанционна комуникация на рамков договор за предоставяне на платежни услуги, хармонизиране на определени разпоредби на Наредбата със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и други нормативни актове, включително в резултат на промени в правни актове на Европейския съюз, чиито изисквания са приложими към дейността по предоставяне на платежни услуги и изпълнение на платежни операции от страна на доставчиците на платежни услуги.

Измененията в Наредба № 16 на БНБ са свързани с въвеждане на разпоредби, уреждащи реда за издаване на разрешение за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, както и въвеждане на изискване за предоставяне от лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари на информация във връзка с размера на отпуснатите от тях кредити по чл. 21 от ЗПУПС.

В този брой е обнародвана Наредбата за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща.

С новата наредба се цели уреждане на устройството, функциите и дейността на клиринговата къща, която се създава, за да обслужва борсовите сделки, сключени на стоковите борси, както и надзорът върху нея.

Въвеждането на тази нова институция ще гарантира равнопоставеността на участниците в борсовата търговия чрез осигуряване на финансова гаранция на задълженията на страните по борсовите сделки.

Ефектът от създаване на клирингова къща е улесняване на процеса, увеличаване на сигурността по транзакциите и ускоряване на скоростта, с която търговията може да се извършва.

 

Коментарите са затворени.