Полезно в ДВ (бр. 82 от 14.10.2022 г.)

В брой 82 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотех­нологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.

Наредбата цели да се облекчи свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници от трети страни към България. В контекста на войната в Украйна и трайните последици от нея приемането на работеща процедура за Стартъп виза е естествен отговор за привличане на бизнес ориентираните хора, които искат да преместят бизнеса си в България, като най-често става въпрос за технологичен бизнес, който е в своята начална фаза на развитие и в тази връзка бива третиран като стартъп компания.

Удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект ще се издава от минис­търа на иновациите и растежа.

Новият вид документ ще предоставя възмож­ност на чужденци да започнат и развият проекти, предвиждащи извършване на високотехноло­гична и/или иновативна дейност в страната, и ще бъде един от задължително изискуемите документи за получаване на разрешение за продължително пребиваване по чл. 24п, ал. 1 от ЗЧРБ.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

Направените изменения целят привеждане в съответствие с европейските актове, регламентиращи предоставянето на регионална инвестиционна помощ – Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, приетите от Европейската комисия Насоки за регионалната държавна помощ, одобрената от Европейската комисия Карта на регионалните помощи в България (приложима от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.) с оглед прилагането на предвидената с разпоредбите на ППЗНИ схема за регионална инвестиционна помощ, както и съобразяване с измененията в Закона за насърчаване на инвестициите.

Промените също така фокусират подкрепата към инвестиционни проекти в икономически дейности от реалния сектор с по-висока добавена стойност, доразвиват предвижданията относно насърчаването на проекти за обучение и са в съответствие с практиката по прилагането на правилника.

В текущия брой на ДВ е обнародван и Правилникът за устройството и дейността на Съвета за криминологични изследвания.

С правилника се уреждат устройство­то и дейността на Съвета за криминологични изследвания, който ще бъде експертно консултативно звено за анализ на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят, и за разра­ботване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване. Съветът ще организира извършването на криминологични изследвания, ще обсъжда пре­поръки и становища относно промени в норма­тивната уредба и ще дава предложения за такива промени, подпомагайки Министерския съвет при провеждането на наказателната политика.

 

Коментарите са затворени.