Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец октомври 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване за 2022 г.;  Бюджетна процедура за 2023 г.; Авансови вноски по ЗКПО; Счетоводно отчитане на правителствена и енергийна помощ; Определяне на пазарни цени;

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансови вноски по ЗКПО
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Включване в данъчната основа при внос на разходи за услуги, извършени след първото местоназначение на стоката и освобождаването й за потребление – Понятие „първо местоназначение“ – Повторно начисляване на данък
 3. Данъчно облагане на доходите от наем – Годишна данъчна основа за доходи от наем, определена при съобразяване на обстоятелството, че получените плащания по наемните правоотношения са доходи в режим на съпружеска имуществена общност – Двоен подход на облагане: за част от получените наеми по ЗКПО като независима икономическа дейност като ЕТ, а за друга част – като физическо лице, извършващо действие на обикновено управление по ЗДДФЛ
 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 57, ал. 3, т. 7 от ЗАДС – Приложение № 6аа от ППЗАДС
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 5ба от ППЗАДС
 6. Декларация за произведеното вино през предходната година – Приложение № 6ав от ППЗАДС
 7. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове – Приложение № 2г от ППЗАДС
 8. Искане за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира – Приложение № 5да от ППЗАДС
 9. Искане за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино – Приложение № 6аб от ППЗАДС
 10. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС – Съществуване на знание и на задължение за знание у задълженото лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, с това, че доставната цена на стоката, предмет на доставка, се отклонява от пазарната такава, което съставлява хипотезата на чл. 177, ал. 3, т. 2, предл. 3 – „цена, която значително се отличава от пазарната“ – Определяне на пазарната цена на автомобила
 11. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Производство по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване за 2022 година
 2. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет
 3. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете
 2. Сумирано изчисляване на работното време

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – Приложение № 1
 2. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда – Приложение № 15
 3. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице – Приложение № 13
 4. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи – Приложение № 18
 5. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО – Приложение № 16
 6. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО – Приложение № 17
 7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО – Приложение № 7
 8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО – Приложение № 7а
 9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – Приложение № 5а
 10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 дни – Приложение № 2
 11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни – Приложение № 2а
 12. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО – Приложение № 8
 13. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – Приложение № 5
 14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – Приложение № 6
 15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни – Приложение № 3
 16. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни – Приложение № 4
 17. Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) – Приложение № 15
 18. Заявление-декларация от осигурител за промяна на „съответното ТП на НОИ“ – Приложение № 20
 19. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 – Приложение № 19
 20. Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда – Приложение № 16
 21. Удостоверение от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – Приложение № 10
 22. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – Приложение № 11
 23. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по болничен лист – Приложение № 9

Сделки. Банки и финанси

 1. Лицензиране на платежна институция
 2. Платежни инструменти и операции с тях

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2023 г.
 2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 3. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected] тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;  

Коментарите са затворени.