Държавен вестник, брой 82 от 14.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 82 от 14.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 82 от 14.10.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 245 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и осмо Народно събрание на 19 октомври 2022 г. от 9,00 ч.
УКАЗ № 246 за награждаване на г-н Димитрис Хронопулос – извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 07.10.2022 г. за определяне на реда за изплащане и на размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на Организацията на обединените нации, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 07.10.2022 г. за създаване на Съвет за криминологични изследвания и за приемане на правилник за неговата дейност
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Съвета за криминологични изследвания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 07.10.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“
НАРЕДБА за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 10.10.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 на МС от 4.11.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 11.10.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 13.10.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове
НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1565-НС от 10.10.2022 г. относно обявяване на Коста Георгиев Стоянов за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в Четиридесет и осмото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.