Полезно в ДВ (бр. 75 от 20.09.2022 г.)

В Държавен вестник, бр. 75/20.09.2022 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 на Министерски съвет ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. С него се одобряват допълнителни разходи в размер 5 907 200 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица.

Обнародвано е РЕШЕНИЕ на Министерски съвет № 672 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столичната община – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“, изменена с Решение № 454 на Министерския съвет от 2017 г., за разширяване на съществуващите линии на Софийския метрополитен, разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна академия „Г. С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.

Обнародвана е и НАРЕДБА на Министерство на образованието и науката № 19 от 31 август 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“. С нея се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 541 „Хранителни технологии“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Коментарите са затворени.