Държавен вестник, брой 76 от 23.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 76 от 23.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 76 от 23.09.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 237 за назначаване на полковник Станимир Петров Йорданов на длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 октомври 2022 г.
УКАЗ № 238 за освобождаване на бригаден генерал Емил Иванов Шошев от длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ и от военна служба, считано от 03.10.2022 г.
УКАЗ № 239 за освобождаване на бригаден генерал Васил Георгиев Събински от длъжността командир на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и назначаването му на длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“, считано от 03.10.2022 г.
УКАЗ № 240 за назначаване на полковник Димитър Христов Хлебаров на длъжността командир на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 3 октомври 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление № 216 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 19.09.2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 от 21.09.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата

Министерство на транспорта и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество по техническата поддръжка на фарватера на река Дунав между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 02.04.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология
НАРЕДБА № 4 от 2.04.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3934 от 29.03.2021 г. по административно дело № 12473 от 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
РЕШЕНИЕ № 7856 от 13.09.2022 г. по административно дело № 5661 от 2021 г.

 

Коментарите са затворени.