Полезно в ДВ (бр. 69 от 26.08.2022 г.)

В брой 69 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за из­вършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

С Наредба 26 от 2007 г. се реализира законовото правомощие на министъра на здравеопазването да определи обхвата и реда на предоставяне на профилактични прегледи и изследвания, и медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на всички здравно неосигурени жени, които по силата на Закона за здравето се предоставят на българските граждани извън задължителното здравно осигуряване.

Промените в текста на Наредба № 26 са направени във връзка с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на установените медицински грижи за здравно неосигурените бременни жени. Целта е гарантиране на по-добър достъп до акушерска грижа на здравно неосигурените бременни жени и намаляване на детската смъртност за страната чрез подобряване на качеството на майчиното и детско здравеопазване у нас, посредством въвеждане на ефективна система за превенция, скрининг, профилактика и ранна диагностика на предвидими и предотвратими състояния и патологии по време на бременността.

В новия брой на ДВ се изменя Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.

Целта на направените изменения в Наредба № 10 от 2014 г. е да се осигури рационален дневен режим, включващ и седмично учебно разписание, който да е съобразен с особеностите на подрастващия организъм и висшата нервна дейност в съответната възраст, така че да се осигури оптимална работоспособност на базата на балансирано натоварване през учебния ден, при минимална степен на умора и недопускане настъпването на преумора, със съответните негативни последици за детското здраве.

В този брой се изменя и допълва и Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

Наредбата се редактира във връзка с направено предложение на Министерството на здравеопазването за спазване на максималната седмична натовареност на учениците в прогимназиалния етап и планираното намаляване на учебния час от 45 минути на 40 минути. Това обаче ще рефлектира върху общото време за обучение особено остро върху ключови предмети като български език и литература и математика, които се изучават с най-голям брой часове.

Очакваният резултат от направените промени е свързан със синхронизиране на разпоредбите в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, издадена от министъра на здравеопазването, така че промените да влязат едновременно в сила от учебната 2022 – 2023 година.

 

 

Коментарите са затворени.