Полезно в ДВ (бр. 68 от 23.08.2022 г.)

В брой 68 на “Държавен вестник” се допълва Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Причините за направените промени в Наредба № 9 от 2019 г. са свързани с необходимостта от отразяване в пакета дейности, заплащан от бюджета на НЗОК на включването на нов вид изследване, свързано с диагностиката на коронавирусната инфекция, с което да бъде разширен обхватът на утвърдените към настоящия момент дейности по диагностика на населението.

В рамките на медико-диагностичните изследвания, които могат да бъдат извършвани след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ е включено специализираното изследване „Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2“.

Такова изследване до момента не е включено в обхвата на провежданите медико-диагностични изследвания. С включването му в текста на Наредба № 9 се цели създаване на възможнсти за ранно откриване и диагностика на наличието на инфектиране с коронавирус, което ще даде възможност за предприемане на навременни мерки по карантиниране или изолация на лицата и тяхното навременно лечение.

В текущия брой на ДВ са обнародвани Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.

Съгласно разпоредбата на чл. 230в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията приема правила за процеса на смяна на доставчика, вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост на услугата за крайните ползватели.

Съгласно разпоредбите на новия акт срокът за реализация на смяна на доставчик ще е до 10 работни дни считано от момента на стартиране на процедурата по смяна на доставчик.

Приемащият доставчик ще активира услу­гата за достъп до интернет на датата, изрично договорена между приемащия доставчик и крайния ползвател. Даряващият доставчик ще продължава да предоставя своите услуги за достъп до интернет при същите условия, до­като приемащият доставчик активира своите услуги за достъп до интернет.

Прекъсването на услугата по време на процеса на смяна на доставчика няма да може да надвишава един работен ден, като в срока за реализация на смяна на доставчик се включва и времето, през което приемащият доставчик подготвя, инсталира и тества линиите до крайния ползвател.

Правилата влизат в сила в 9-ме­сечен срок от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

 

Коментарите са затворени.