Полезно в ДВ (бр. 66 от 16.08.2022 г.)

В брой 66 от 16.08.22 г. е обнародвано Постановление № 242 на Министерския съвет от 11.08.2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

ПМС № 242/11.08.22 г. определя широки функции на Междуведомствения координационен механизъм и начините на взаимодействието му с Министерския съвет с оглед провеждането на единна национална политика на България по въпросите, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР.

В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският съвет ще трябва да приеме Национална пътна карта в съответствие с чл. 9 за тригодишния период от 2022 до 2024 г., а в двумесечен срок от влизането в сила на същото ще определи водещите и партниращите институции по чл. 8, т. 2 от ПМС № 242/11.08.22 г.

Обнародвано е и Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., с общо 95 приложения.

Също е обнародвано и Постановление № 245 на МС от 11 август 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ – ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства.

Коментарите са затворени.