Полезно в ДВ (бр. 65 от 12.08.2022 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Основната цел на промените е действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове.

Във връзка със законовите промени, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г., в глава втора от правилника се създават три нови раздела – раздел IIв, раздел IIг и раздел IIд.

Предвид въведените с разпоредбата на чл. 76ж от ЗАДС нови законови правила, свързани с движението на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които се транспортират за търговски цели до територията на друга държава членка с електронен административен документ, в раздел IIв и чл. 12в е предвиден и реда за възстановяване на заплатения акциз на освободените за потребление акцизни стоки.

По отношение на дистанционните продажби с разпоредбата на чл. 12г е регламентиран реда за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба, като са предвидени и съответните документи, които следва да бъдат представени на митническите органи, както и е предвиден образец на искането за възстановяване на акциза. В раздел IIд е уреден реда за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз, като е предвиден и съответния образец на искане и съответните документи доказващи вътресъюзната доставка, както и документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени или акцизът за тях е обезпечен или заплатен.

Независимите малки пивоварни ще декларират обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от ЗАДС, че не осъществяват съвместна дейност с други малки пивоварни с декларация по образец, съгласно приложение № 5ба от ППЗАДС.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на акцизното законодателство, което ще оптимизира възможностите за осигуряване на ефективен административен контрол, без да се възпрепятства дейността на икономическите оператори.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

В Наредба № 8 се правят промени във връзка с настъпили нормативни изменения и внедряване на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Очакваните резултати от направената редакция са: създаване на яснота и ред при първоначалното разпределяне на образователните акаунти; подаване на актуални, точни и коректни данни с оглед финансирането на институциите; създаване на единна информация за децата/учениците за целия период на предучилищно и училищното образование; регламентиране осигуряването на достъпа на учениците до образователния домейн на МОН, както и подобряване на процесите по водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

 

Коментарите са затворени.