Полезно в ДВ (бр. 64 от 9.08. 2022 г.)

В брой 64 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 28 от 2008 г. за устрой­ството, реда и организацията на ра­ботата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Наредбата се променя във връзка с необходимостта от прецизиране на сега действащи текстове, въвеждат се и допълнителни текстове, които уточняват организацията на работа на аптеките. В този смисъл е направено допълнение относно продажбата на лекарствени продукти чрез автомат, като се уточнява, че същия следва да е разположен в приемното помещение на аптеката.

Аптеките се задължават да поддържат аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Очаква се при прилагането на наредбата да се осигури яснота относно реда и организацията на работата на аптеките.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устрой­ството и работата на селскостопанските аптеки.

С приемането на новата Наредба № H-4 се актуализира подзаконовата нормативна база по Закона за здравето, с цел недопускане на противоречие със Закона за защита на растенията, а от друга се прецизират здравните изисквания с цел адаптирането им към настъпилите промени в обществените и икономически отношения.

В текста на наредбата е предвидено че, селскостопански аптеки няма да мо­гат да се откриват в жилищни сгради, сгради със смесено предназначение с наличие на жи­лища в тях, детски и учебни заведения и други обществени сгради, обекти за производство и търговия с храни и обекти с обществено предназначение.

Селскостопански аптеки ще се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, достъпен за посетителите. Осигуряват се съответните условия за достъп и за хората с увреждания.

В този брой е обнародвана и Наредба № 73 от 28 юли 2022 г. за оповестяването на пазарни данни.

С Наредба № 73 се уреждат допълнителни изисквания към използването на пазарните данни, които пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, систематичните участници и одобрените механизми за публикуване по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти трябва да оповестяват за целите на режима за прозрачност преди и след сключването на сделките.

Съществена част от предмета на наредбата е регулирана от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и от делегирани регламенти на Европейския съюз.

Прилагането на новия акт от страна на пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, одобрените механизми за публикуване по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти и систематичните участници ще допринесе за увеличаване на прозрачността и ефективността на капиталовия пазар в страната, както и до повишаване на доверието между пазарните участници.

 

 

 

Коментарите са затворени.