Държавен вестник, брой 68 от 23.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 68 от 23.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 68 от 23.08.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 17.08.2022 г. за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 на МС от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните, както и за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 17.08.2022 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология
НАРЕДБА № 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет

 

Коментарите са затворени.