Държавен вестник, брой 64 от 09.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 64 от 09.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 64 от 09.08.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 11 от 28.07.2022 г. по конституционно дело № 3 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 04.08.2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно изискването за писмена договореност за неотговарящите на условията по Закона на Лейхи подразделения на силите за сигурност

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № H-4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Министерство на земеделието

НАРЕДБА № 2 от 28.07.2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скaлите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците
НАРЕДБА № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
НАРЕДБА № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 73 от 28.07.2022 г. за оповестяването на пазарни данни
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз
НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 68 от 10.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-22 от 20.07.2022 г. за оперативния отчет в Министерството на вътрешните работи (секретно)
ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-24 от 20.07.2022 г. за дейността на оперативно-издирвателните органи на Министерството на вътрешните работи с доброволни сътрудници (секретно)
ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-26 от 20.07.2022 г. за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (поверително)

 

Коментарите са затворени.