Полезно в ДВ (бр. 60 от 29.07.2022 г.)

В брой 60 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 8121з-922 от 22 юли 2022 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служи­тели по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Създадени са разбираеми правила за установяване на реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.

Цели се постигането на по-голяма стабилност, обективност, точност и увереност при разпределяне на работното време, полагането на труд от служителите на МВР, неговото отчитане, компенсиране на работата извън редовното работно време и осигуряване на съответните почивки и време за отдих.

С ясното регламентиране на образците на документи, с които да бъде отчитан положения труд от служителите на МВР, се цели недопускане на неправомерно разходване на бюджетни средства и въвеждане на унифициран подход за отчитане на положения от служителите труд.

Нормалната продължителност на работното време на държавните служители ще е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Положеният извънреден труд и труд извън редовното работно време няма да може да надвишава 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно.

Влизането в сила но новия акт ще доведе до по-голям контрол и прозрачност по отношение полагането и отчитането на труд извън редовното работно време, поставянето на служителите в режим на разположение и спазването на междудневните и междуседмичините почивки. Регламентирани са и образците на документи, с които да бъде отчитан положения труд от служителите на МВР. Това от своя страна ще доведе до навременно и точно компенсиране на положения от служител труд извън редовното работно време.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Наци­онална програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Измененията в наредбата са насочени към осигуряване на правна рамка, която да гарантира плавен преход между двата програмни периода на Общата селскостопанска политика и оптимално прилагане на мерките от Националната програма в края на нейното действие.

С направените промени се оптимизират разпоредбите относно извършването на контрол след изплащане на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Предвижда се също проследяване на изпълнението на заложените в бизнес плана целеви стойности през 5-годишния период след финансиране. Разпоредбата относно установено несъответствие с поетите ангажименти е прецизирана по начин, който да гарантира на бенефициерите пропорционалност на корективните действия спрямо периода на неизпълнение и дейността, за която е установено несъответствието.

 

 

Коментарите са затворени.