Полезно в ДВ (бр. 59 от 26.07.2022 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 71 и 104 от 2020, бр. 111 от 2021 и бр. 14 от 2022 на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на данъчното законодателство в областта на ДДС.

В ППЗДДС са предвидени конкретизиращи и уточняващи разпоредби относно корекцията на данъчни документи, коригирането на начисления данък и ползвания данъчен кредит в случаите на грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите.

С направените промени се цели още, да бъдат допълнени съществуващи и въведени със ЗДДС правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки, предвид което са заложени промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

 

 

 

Коментарите са затворени.