Полезно в ДВ (бр. 58 от 25.07.2022 г.)

В извънредния брой 58 на “Държавен вестник” се изменя Законът за здравето.

Направената промяна касае определението за временна неработоспособност.

„Временна неработоспособност“ е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

В текущия брой на ДВ е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж.

С него се уреждат дейност­та, структурата и организацията на работа на Националния институт за помирение и арби­траж, както и функциите на неговите ръководни органи.

Институтът е юридическо лице със седалище София с ранг на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Той съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и служители и работодатели чрез посредничество и арбитраж; създава, поддържа и развива информаци­онна система за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, изготвя и анализи на отраслови и браншови колективни трудови договори с цел подпома­гане на социалните партньори и министъра на труда и социалната политика при вземане на решение за разпростиране на отраслов или браншов колективен трудов договор.

В този брой е публикувано Решение № 5435 от 8 май 2020 г. по административно дело № 14272 от 2018 г. на ВАС.

С това решение се отменя разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в частта относно думите: „… след навършване на пълнолетие…“, както и чл. 44, ал. 2 в частта относно думите „…, а за ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване на пълнолетието“.

Нормите на чл. 44, ал. 1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се прилагат по отношение на лица, отслужили наборна военна служба, както и по отношение на лица, които са се обучавали като курсанти и школници във висши и средни училища след навършване на пълнолетие.

Разпоредбите не пораждат проблеми при правоприлагането, що се отнася до уредения с тях общ случай, при който за осигурителен стаж се признава времето на наборната военна служба. При втория нормативно уреден случай за осигу­рителен стаж се признава времето на обуче­ние на курсанти и школници до размера на наборната служба съобразно действащото законодателство, но при условие, че курсан­тите и школниците са навършили 18-годишна възраст.

Нормите имат стеснено приложно поле, от което са изключени случаите на непълнолетни лица, обучавани във военни училища и школи, чието обучение е признато за отбита редовна военна служба.

Според ВАС издателят на акта е следвало да съобрази подзаконовата нормативна уредба с тази по Указ № 151 от 5.02.1971 г. и Указ № 117 от 31.07.1971 г. за откриване на сержантски старшински средни военни училища, още повече, че и двата указа не са отменени. Поради тази причина се отменят и цитираните текстове.

 

 

Коментарите са затворени.